Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuộc Miền Trung Việt Nam, còn gọi là miền Nam Trung Bộ
Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh thành theo thứ tự Bắc-Nam: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
* Tổng số tỉnh/tp: 08
* Bao gồm các tỉnh/lỵ
1. Thành phố Đà Nẵng ( Quận Hải Châu)
+Thành phố:
+ Thị xã:
+ Quận: 06
+ Huyện: 02
+ Dân số (người): 1.235.000
+ Diện tích (km²): 1.285
+ Mật độ dân số (người/km²): 961
+ Biển số xe: 43
+ Mã vùng điện thoại: 0236

2. Quảng Nam ( Tam Kỳ)
+Thành phố: 02
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 15
+ Dân số (người): 1.567.890
+ Diện tích (km²): 10.438,4
+ Mật độ dân số (người/km²): 150
+ Biển số xe: 92
+ Mã vùng điện thoại: 0235

3. Quảng Ngãi ( Quảng Ngãi )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 13
+ Dân số (người): 1.245.500
+ Diện tích (km²): 5.153
+ Mật độ dân số (người/km²): 242
+ Biển số xe: 76
+ Mã vùng điện thoại: 0255

4. Bình Định ( Quy Nhơn )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 09
+ Dân số (người): 2.000.000
+ Diện tích (km²): 6.850,6
+ Mật độ dân số (người/km²): 297
+ Biển số xe: 77
+ Mã vùng điện thoại: 0256

5. Phú Yên (Tuy Hòa)
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 07
+ Dân số (người): 900000
+ Diện tích (km²): 5.060,5
+ Mật độ dân số (người/km²): 178
+ Biển số xe: 78
+ Mã vùng điện thoại: 0257

6. Khánh Hòa ( Nha Trang )
+Thành phố: 02
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 1.278.000
+ Diện tích (km²): 5.217,7
+ Mật độ dân số (người/km²): 245
+ Biển số xe: 79
+ Mã vùng điện thoại: 0258

7. Ninh Thuận (Phan Rang )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 600000
+ Diện tích (km²): 3.358,3
+ Mật độ dân số (người/km²): 179
+ Biển số xe: 85
+ Mã vùng điện thoại: 0259

8. Bình Thuận ( Phan Thiết )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 1.578.226
+ Diện tích (km²): 7.813
+ Mật độ dân số (người/km²): 202
+ Biển số xe: 86
+ Mã vùng điện thoại: 0252